Logotyp Agencji WorkFlow Media

Regulamin strony

  1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego WorkFlow Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 14A/1, 03-310 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000913767, posługującą się numerem NIP: 527-296-55-82, REGON: 389569299 (zwaną dalej „Serwisem”).

  1. Warunki korzystania z Serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone tylko w zgodzie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującym prawem. 2.2. Użytkownik zobowiązuje się do niekopiowania, reprodukowania, powielania, sprzedawania, dystrybuowania, lub jakiejkolwiek innej formy komercjalizacji treści dostępnych na stronie bez pisemnej zgody WorkFlow Media Sp. z o.o. 2.3. WorkFlow Media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania lub dodawania treści w Serwisie w dowolnym czasie i bez konieczności uzyskania zgody użytkowników. 2.4. WorkFlow Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na Serwisie.

  1. Zmiana regulaminu

3.1. WorkFlow Media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym czasie i bez konieczności uzyskania zgody użytkowników.

3.2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z aktualnym regulaminem przed każdym korzystaniem z Serwisu.

  1. Postanowienia końcowe

4.1. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z obowiązującym prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

4.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby WorkFlow Media Sp. z o.o.

4.3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz warunków korzystania z Serwisu określonych w niniejszym regulaminie.