Logotyp Agencji WorkFlow Media

Polityka Prywatności dla Usług Świadczonych przez Workflow Media Sp. z o.o. dla Klientów


1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów Workflow Media Sp. z o.o. (dalej jako „Klientów”) do Workflow Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewicka 14A/1, 03-310 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000913767, NIP 5272965582, REGON 389569299 (dalej jako „Administrator”).

2. Administrator danych

Administrator danych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Klientów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

  • realizacji umów zawartych z Klientami,
  • marketingu usług własnych Administratora,
  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora jest:

  • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • zgoda osoby, której dane dotyczą, w przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji powyższych celów, w tym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawnicze.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

8. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@workflowmedia.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie internetowej Administratora.